Umuna a Panid

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Napili nga artikulo

Ni Jorge Luis Borges

Ni Jorge Francisco Isidoro Luis Borges (24 Agosto 1899 – 14 Hunio 1986), ammo pay a kas ni Jorge Luis Borges ket Arhentino a mannurat iti ababa a sarita, manalaysay, mannaniw ken agipatpatarus a naipasngay idiay Buenos Aires. Dagiti obrana ket sakupenna ti "karakter ti saan a kinapudno kadagiti amin a literatura". Dagiti naindayegan a liblibrona, Ficciones (1944) ken Ti Aleph (1949), ket ur-urnong dagiti ababa a sarita a naisilsilpo babaen dagiti sapasap a tema a kas dagiti tagtagainep, labirinto, dagiti biblioteka, sarsarming, ay-ayup, piksional a manmannurat, pilosopia, relihion ken Dios. Dagiti obrana ket nakaiparawad iti pilosopiko a literatura ken ti pay pantasia ken dagiti kita ti naengkanto a realismo. Ti kita ti obrana ket nagtigtay a sumuppiat ti realismo nga enkanto/naturalismo ti maikasangapulo ket siam a siglo. Iti kinapudno, ti kritiko a ni Angel Flores, ket isu ti immuna a nagusar iti termino, ket nangiyuna ti panangirugi ti daytoy a tignay iti Historia universal de la infamia (Ti Sangalubongan a Pakasaritaan ti Inpamia) (1935]) ni Borges . Adu dagiti eskolar a nagisingasing a ti nagkarkaro a panagbulsek ni Borges ket timmulong kaniana nga agpartutuat kadagiti nipabpabaro a simbolo ti literario babaen ti panagpanpanunot. Dagiti naladaw a pannakisinnao ti daniwna nga addaan kadagiti pigura ti kultura a kas ni Spinoza, Luís de Camões, ken ni Virgil.

Ammom kadi...

Manipud kadagiti artikulo ditoy Ilokano Wikipedia:

Ti Karayan Kongo

Napili a ladawan

Tiempo ti kalamiisan nga ilelennek ti Init idiay Pennsylvania.
(Dagitoy a napili a ladawan ket makita babaen ti suheto wenno babaen ti pagilian idiay Wikimedia Commons.)

Kakabsat a proyekto

Ibalbalayan ti Pundasion ti Wikimedia ti Wikipedia, ti maysa a di aggangganansia a gunglo a mangibalbalay pay kadagiti nadumaduma a proyekto:

Dadduma a pagsasao ti Wikipedia

Naisurat daytoy a Wikipedia iti Ilokano, ken napartuat idi Oktubre 7, 2005. Adu pay dagiti sabali a magun-od a Wikipedia, makita dita baba dagiti Wikipedia ti Filipinas ken dagiti sumagmamano a kadakkelan.